Program

Forskningsbasert innovasjon – Forny2020

FORNY2020 programmet i Norges forskningsråd bidrar til innovasjon basert på forskning.
Målsetningen til programmet er å bidra til økt verdiskaping ved å bringe forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner ut i markedet. FORNY2020 ønsker å oppnå dette gjennom å stimulere til et profesjonelt, effektivt og spesialisert kommersialiseringsapparat tilknyttet offentlig finansierte forskningsmiljøer

Prekubator TTO er en av åtte spesialiserte kommersialiseringsaktører i Norge.
Sammen med sine eiere er FORNY2020 Prekubator TTO´s viktigste finansieringskilde og det mottas årlige basisbevilgninger fra programmet. I tillegg til basisbevilgninger kan det søkes om dedikerte prosjektmidler som brukes til å utføre en kommersiell verifisere av konkrete forskningsprosjekter. Prekubator TTO søker om disse prosjektmidlene med sine samarbeidspartnere i Rogaland, Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssjukehus, Helse Fonna, Nofima Norconserv, Bioforsk Vest, International Research Institute of Stavanger (IRIS), Misjonshøgskolen, Polytec, Høgskolen Stord/Haugesund og Norges Veterinærhøgskole avd. Sandnes.

Prekubator TTO arbeider med forskningsbasert innovasjon og utvikler sammen med forskningsmiljø og industri, nye produkter og tjenester.
Gjennom FORNY2020 programmet kan vi sammen skaffe midler til prosjektutvikling og verifisering av metode, teknologi og tjeneste.

Link til Forny2020

Behovsdrevet innovasjon – InnoMed

InnoMed har som visjon å bidra til verdiskaping til det beste for pasienter og samfunnet.
Helt konkret så gjøres dette ved finansiere forstudier der det tas tak i en problemstilling, for eksempel demens. Videre undersøkes brukerbehov, marked, industri og teknologi for å avdekke om det finnes potensielle innovasjonsprosjekter som kan løse utfordringene relatert til diagnosen. I de tilfeller der man identifiserer nye metoder eller teknologi vil InnoMed kunne finansiere videreutvikling av disse og bidra til realiseringen av teknologien. Innovasjonsprosjektene skal dekke et bredt spekter relatert til ny løsninger og pasientforløpet.

Ny løsninger omfatter utvikling og implementering av nye/forbedrede:
– produkter
– tjenester
– behandlingsprosesser
– organisasjonsformer

Løsningne kan knyttes til hele pasientforløpet:
– forebygging
– diagnostisering
– behandling
– rehabilitering

InnoMeds mål er å bidra til økt effektivitet og kvalitet i helsesektoren gjennom utvikling av nye løsninger. Disse skal være forankret i nasjonale behov og ha internasjonale markedsmuligheter. Løsningene utvikles i tett samarbeid mellom brukerne i helsesektoren, norske bedrifter, anerkjente fagmiljø og virkemiddelapparatet.

Å skape møteplasser er et viktig verktøy for Prekubator TTO og for å identifiserere de gode innovasjonsprosjektene.
Vi etablerer ulike typer møteplasser mellom helsepersonell, FoU-miljø, bedrifter og virkemiddelapparatet for forankring, stimulering, behovskartlegging og nettverksbygging.

Link til InnoMed

 

Virkemiddel for regional innovasjon – VRI-helse og offentlig virksomhet

VRI – Virkemiddel for Regional Innovasjon – er Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon i norske regioner. VRI skal fremme innovasjon, kunnskapsutvikling og verdiskaping gjennom regional samhandling og en forsterket FoU-innsats i og for regionene.

VRI programmet ledes av fylkeskommune og Prekubator TTO er partner og kompetansemegler for VRI Helse.

VRI Rogaland

Forskningsrådet